Skip to content

Vacature Privacyverklaring

Wij raden sollicitanten aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bij vragen over de privacyverklaring kunt u contact opnemen met de HR-afdeling via hr@wbe.nl

Artikel 1. Introductie

Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop de WBE groep  persoonsgegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van de WBE groep. De WBE groep volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Om hieraan te kunnen blijven voldoen kan de WBE groep zonder voorafgaande waarschuwing deze privacyverklaring aanpassen om deze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wet- en regelgeving. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 – 6 – 2021 (versie 2.0).

Artikel 2. Doeleinden

In het kader van de wervings- en selectieprocedure verzamelt en verwerkt WBE persoonsgegevens voor onder andere de volgende activiteiten:

  • Het vergelijken van de persoonsgegevens van de sollicitant met de huidige vacature(s) en de daarbij horende kwalificaties;
  • Het delen van informatie met betrekking tot de wervings- en selectieprocedure;
  • Het contact opnemen met de sollicitant voor een nadere kennismaking en/of het plannen van een sollicitatiegesprek;
  • Het eventueel contact opnemen met opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten;
  • Het doorgegeven van informatie aan de sollicitant over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen;
  • Het eventueel analyseren van de tevredenheid van de sollicitant over het wervings- en selectieproces.

Met ‘verwerken’ wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

Op basis van de wettelijke grondslag ‘op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen’ worden persoonsgegevens verwerkt. Dit is de letterlijke wettekst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en betekent in dit kader niet meer dan ‘wij verwerken uw persoonsgegevens om te kijken of we kunnen komen tot een arbeidsovereenkomst’.

 

Artikel 3. Gegevens van sollicitanten   

WBE verwerkt de door de sollicitant verstrekte persoonsgegevens om de (open) sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. WBE verwerkt persoonsgegevens die uitsluitend betrekking hebben op hun identiteit, woonplaats, adres, nationaliteit, burgerlijke staat, e-mailadres en telefoonnummer, opleiding(en) en vorming(en), bijscholing, gevolgde cursussen en stages, taalvaardigheid, en arbeidsverleden (huidige en vroegere werkgevers, eventuele referenties).

WBE verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over haar sollicitanten, zoals informatie betreffende raciale of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische opvattingen of overtuigingen, eventueel lidmaatschap van vakverenigingen of bewegingen, gezondheid, genetische gegevens, psychische identiteit of psychische werkbekwaamheid, seksuele voorkeuren, administratieve of strafrechtelijke verdenkingen of vervolgingen en veroordelingen van de sollicitant.

Verkrijgt WBE ongevraagd toch gevoelige informatie over een sollicitant of dient deze in specifieke omstandigheden toch te worden verzameld, dan wordt uitdrukkelijk, schriftelijke toestemming aan de sollicitant gevraagd. In dat geval deelt WBE vooraf de reden van de verzameling van deze gegevens mee, samen met de lijst van de personen die, uitsluitend in het kader van de uitoefening van hun functie, toegang zullen hebben tot deze gegevens.

Artikel 4. Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

De door de sollicitant verstrekte persoonsgegevens zullen, onder geen enkele voorwaarde, door WBE ter beschikking worden gesteld aan derden, behalve ingeval dit noodzakelijk is voor de bescherming van haar wettelijke rechten of een wettelijke verplichting de mededeling daarvan aan autoriteiten of ingevolge een rechterlijke uitspraak noodzakelijk maakt.

 

Artikel 5. Het bewaren van gegevens van sollicitanten

WBE bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Tijdens de wervings- en selectieprocedure kan de sollicitant aangeven of WBE de sollicitant mag benaderen voor toekomstige vacatures. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft worden de gegevens van de betreffende sollicitant gedurende één jaar bewaard. Indien de sollicitant hiervoor geen toestemming geeft, zullen de gegevens van de sollicitant uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd. Een sollicitant kan zijn/haar gegeven toestemming op ieder moment intrekken. Hiervoor dient een bericht te worden verstuurd aan het hieronder genoemde e-mailadres.

Indien een sollicitant in dienst treedt bij WBE worden de persoonsgegevens onderdeel van zijn/haar personeelsdossier.

Artikel 6. Beveiliging van de persoonsgegevens

WBE beschikt, zowel op technologisch als op administratief-organisatorisch vlak, over de passende beveiligingprocessen om de vertrouwelijkheid van alle informatie verkregen van sollicitanten, waaronder de persoonsgegevens, optimaal te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik of verlies en tegen enige andere wijze van onrechtmatig gebruik. Uitsluitend de medewerkers die betrokken zijn bij het wervings- en selectieproces hebben toegang tot deze persoonsgegevens van sollicitanten en enkel in de mate waarin zij over deze informatie dienen te beschikken om hun functie te kunnen uitoefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website bezoeken en om de gegevens van sollicitanten vertrouwelijk te houden.    

 

Artikel 7. De rechten van sollicitanten

Een sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door WBE worden bewaard. Verzoeken op dit gebied dienen te worden gericht aan het hieronder genoemde e-mailadres. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan een sollicitant vragen om diens gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

Indien u van mening bent dat WBE met betrekking tot uw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 8. Contactinformatie

Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop WBE omgaat met persoonsgegevens van sollicitanten dienen te worden gericht aan: hr@wbe.nl.

 

Westland Bloemen Export B.V. locatie Westland, Middel Broekweg 29, 2685 KB Honselersdijk, Str. 26 box 71, 0174-629888, www.wbe.nl

Westland Bloemen Export B.V. locatie Rijnsburg, Laan van Verhof 3, 2231 BZ Rijnsburg, Box D0.21, 071-2020021, www.wbe.nl 

Eurose and Greens. Locatie Aalsmeer, Legmeerdijk 313, 1430 BL Aalsmeer, Lokatie 004-09 (Zonde D), +31(0)297324276, www.euroseandgreens.com 

Dutch Green Centre, Venus 116, 2675 LN Honselersdijk, Dock 126 / 127 / 128, +31(0)174637963, www.dgc.nl

Javadoplant, Venus 116, 2675 LN Honselersdijk, +31(0)174615444, www.javadoplant.com